Hennes brinnande låga


Hon var delaktig i en rad olika utredningar, kommittéer och föreningar både i Sverige och internationellt.Kerstin Hesselgren kämpade vid sidan

av kvinnofrågan bl a för:


Lika lön för lika arbete

Bättre villkor vid nattarbete

Mödravård

Ändring av lösdrivarlagen

Fredsfrågor

Ett mera naturnära jordbruk

Bättre hygien

Rätt till abort och preventivmedel
Social och trivsam

Det djupa sociala intresset och medkänsla och förståelse för

andra människor var hennes starka sida. Humor och charm

hade hon också och det gjorde att hon lätt kom överens

med både män och kvinnor från olika håll.


Alva Myrdal, politiker sade:

”Men något bör skrivas om hur ljuvlig Kerstin Hesselgren var, vilken solig människa. Hur hon välkomnade allt nytt och

var så uppmuntrande full av företagsamhet.”

Hon bedrev en kampanj för inrättande av en bostadsinspektion och

denna var kanske hennes första uppror mot gamla förlegade värderingar av kvinnlig arbetskraft:


”Jag vill se, hur en husmor skall med tålamod lyssna till en

hälsopolis, som kommer med råd angående den ena eller andra detaljen i bostaden. Hon skulle möjligen höra på med ett

öfverseende småleende, därest hon inte bad honom dra åt skogen och inte lägga sig i saker, som han inte begrep. Bostadsinspektionen är en kvinnornas sak!”

Kerstin Hesselgren och Alva Myrdal

I jungfrutalet 22 mars 1922 yrkade hon

på 50 kronors löneförhöjning om året

till barnmorskorna, vilket gick igenom.

Kerstin fick medaljen, Illis Quorum, för sitt samhällsarbete.


Hennes brinnande låga

Hon brann för rättvisa, sociala frågor och

kvinnofrågor och blev 1919 utsedd till

delegat i Internationella  Arbetsorganis-

ationen innan hon som 50-åring trädde in som första kvinnan i riksdagens första kammare 1922.


Elisabeth Tamm, Nelly Thüring, Bertha

Wellin och Agda Östlund trädde samma år

in i andra kammaren.

"De tappra fem."