Kornskruven

                          Fotograf: Gösta Holmquist, 2 augusti 1947.Kornskruven


Ett föränderligt landskap

I Hofors finns ett modernt industrilandskap med lång tradition. Redan under 1600-talet framställdes järn på platsen. Förutsättningarna var gynnsamma med malmrika gruvor, skog, kalkfyndigheter och strömmande vatten som kraftkälla.


Kring industrin har en bebyggelse med herrgård, arbetarkaserner och egnah-emsområden vuxit fram. Alla dessa byggnader bidrar till att teckna bilden av ett typiskt brukssamhälle och dess olika tidsskede. Många byggnader har rivits, andra har bytt funktion. Ett exempel på det sistnämnda är den märkliga ”Kornskruven”.


Lön ”in natura”

I slutet av 1850-talet började Kornskruven att uppföras och 1862 stod dem timrade trevåningsbyggnaden färdig. Vem som ritat den är okänt. Kornskruven byggdes på en kulle i nära anslutning till bruket. Kullen låg strax intill järnvägsspåret innanför det som idag är den västra porten in till industriområdet. Byggnaden fungerade som ett sädesmagasin där brukets arbetare fick hämta sin lön ”in natura”. Större delen av livsmedlen kom från brukets egna jordbruksanläggningar. Systemet var

i bruk in på 1900-talet.


Omdiskuterat namn                                                                                                                Fotograf: John Källberg

Varifrån namnet Kornskruven kommer är omdiskuterat. I gamla skrifter kan man hitta

betydelsen ”tratt där spannmål hälls ned”. Nordisk Familjebok från 1911 har följande förklaring: ”Korskruf: gammal benämning på sädesmagasin, byggdt så att dess inre bildade en behållare, med tvärs genom magasinets inre gående luftningsrännor. Magasinets inre utgöres af ett eller flera genom hela dess höjd gående schakt. Genom att man dagligen uttappar något säd nedtill, sjunker hela sädesmassan, hvarvid nya delar af densamma komma intill luftrännorna, så att all säden blir väl luftad”.


Sädesuppfordringen i Kornskruven ska ha skett genom en spjältunna i magasinets mitt med hjälp av en lina och tre brytskivor. Utanför stod en häst som drog.


Ny funktion och ny plats

Industrins expansion under 1940-talet fick till följd att kornskruven monterades ned och kullen den stod på jämnades med marken. År 1960 flyttades den till sin nuvarande plats vid kanalen. Kornskruven har i alla tider fungerat som en samlingspunkt för Hoforsbor i alla åldrar. Här ordnades tävlingar om vintern, gökottor och valborgsmässofirande på våren och många andra aktiviteter. Än idag har man evenemang vid Kornskruven.


Byggnaden som idag ägs av Hofors hembygdsförening håller på att utvecklas till ett bruksmuseum som skall rymma många industriminnen, en påminnelse om den långa tradition av gruvdrift, järn- och ståltillverkning som finns i Hofors. Även föremål från bla Tjärnäs- och Uhrfors Bruk visas.
Fotograf: Gösta Holmquist, 1947