Om hembygdsgårdenHofors HembygdsföreningHofors Hembygdsförening   synliggör  vår hembygds  fantastiska  historia.  Historien utformas främst i de fastigheter som ägs av föreningen. Där bygger verksamheterna på de olika gåvor som allmänheten, organisa-tioner  och  företag  skänkt.  Gåvorna är i

form av möbler, textilier, verktyg, redskap och bilder.
Fastigheten Storgatan 15, museet, 

...ett före detta bostadshus, byggt på 1870-talet  av  Hofors Bruk  för  deras  arbetare. Uppdelat i sammanlagt 12 lägenheter,  åtta ”spisrum” och  fyra lägenheter  på  ett rum

och kök.

 

Fem av lägenheterna  är nu inredda så att de visar boendets utveckling under 100 är, 1880-1980-tal. Varje rum är försett med tidsenliga kläder och textilier, förutom det så finns även ett särskilt rum för just de textilier och kläder som skänkts  till vårt  museum. I  andra  delar visas 100 års utveckling av autentiskt material från Hofors skolor, samt interiörer och teknisk utrustning från hantverksföretag oc h Hofors Bruk. Här visas även den lokala historien om malmbrytning  och  järnframställning  i  en utställning om Ovako Steel AB samt en utställ-ning om  äldre tiders  gruvbrytning  med  det 2000-åriga Kråknäsjärnet i centrum.Kerstin Hesselgren, född i Hofors, var Sveriges första kvinna i riksdagen. Hon har fått

ett eget rum i vårt museum där hennes intressanta historia presenteras i bild och text.


LÄS MER OM KERSTIN HESSELGREN HÄR.Fastigheten Storgatan 13

… byggdes till bruksarbetare år 1901 och innehöll 8 lägenheter på ett rum och kök.   


Idag disponeras två lägenheter till aktiva vävstugor. En  lägenhet  har  rustats  och ljudisolerats, den hyrs nu av ett studiefö-rbund och används som  replokal. Två lä-genheter används idag som kontor, där vi dagligen digitaliserar bilder.  De tre sista lägenheterna är omgjorda till möteslokal och personalrum. Möteslokalen som tar upp

till 50 personer används till våra olika temamöten, bildvisningar och föredrag, men

hyrs också ut till allmänhet och organisationer.
Fastigheten Kornskruven, Kanalgatan

… byggdes 1858 av Hofors Bruk som sädesmagasin, där förvarades olika sädeslag som på olika sätt kom brukets anställda till del.


Kornskruven används idag bara som förråd för utställningsmaterial, möbler och verktyg mm.

från Hofors Bruk. 


LÄS MER OM KORNSKRUVEN HÄR.